U gebruikt Internet Explorer 6 or 7. Gebruik a.u.b. een moderne browser zoals Chrome of Firefox of upgrade uw versie van Internet Explorer om deze website te bekijken [x]
 • Kleuren:
 • Uitdagingen

  De Uitdagingen gaan over de Ik-ontwikkeling, datgene wat meespeelt in de werkelijke kern van elk mens en wat de mens ertoe brengt om actie te ondernemen en een eigen leven te creëren. Het gaat hier om wie je werkelijk bent, in plaats van de maskers die soms opgezet worden in bepaalde situaties. In ‘Uitdagingen' zit geen enkele vorm van ‘net doen alsof’. Ze zijn wat men noemt ‘het ware zelf’, dat ongeacht wat de rechtmatige eigenaar ook doet, overal mee naar toe reist. In de Tarot komen de uitdagingen overeen met de zwaarden.
  Element: Vuur
  Karakteristiek: Wedergeboorte, Eeuwigheid.

 • Inzichten

  De Inzichten zijn aha-erlebnissen, aangestuurd door ons innerlijk weten. Ze overstijgen datgene wat ons is bijgebracht door de cultuur waarin we geboren zijn of de conditionering die we door opvoeding of ervaringen hebben opgedaan. In de Tarot corresponderen ze met de zaailingen. Het zijn de kiemen van kennis die we altijd bij ons dragen en die tot ontwikkeling komen.
  Element: Lucht.
  Karakteristiek: Intuïtie, ingewijdenkennis.

 • Gaven

  De Gaven verbeelden de natuurtalenten, de eigenschappen die elk mens vanaf de geboorte in zich draagt en in staat stelt het levenscontract naar beste weten en kunnen in te vullen. Ze ‘werken’ echter niet automatisch, ieder voor zich moet er zelf iets mee doen en dat doen we allemaal op een andere ofwel onze eigen manier. Juist daarvoor, hebben we die geschenken gekregen. In de Tarot corresponderen ze met de kelken, het symbool van de onsterfelijkheid.
  Element: Water
  Karakteristiek: Het Goddelijk Element, Liefde, Emotie.

 • Hulpbronnen

  De Hulpbronnen zijn middelen tot een doel en realiseren zich in de fysieke wereld. Geld is bijvoorbeeld een hulpmiddel, maar ook de reis die je maakt, het werk wat je doet, het boek dat je schrijft, het mediteren of de lichaamsoefeningen die je doet, zijn bronnen op het pad van de persoonlijke ontwikkeling. Als zodanig zijn ze meer een middel dan een doel. In de Tarot komen ze overeen met de munten.
  Element: Aarde
  Karakteristiek: Vastigheid. Zingeving.

 • —  Alle kleurkaarten

  Het 'Nan Yar - Wie Ben Ik' spel voor persoonlijke ontwikkeling kent 4 kleuren ofwel groepen van elk 14 kaarten. In het gewone kaartspel en het Tarotspel kennen we deze kleuren ook. De kleuren staan voor de Uitdagingen, Inzichten, Gaven en Hulpmiddelen die elk mens in zijn leven heeft. Daarnaast heeft het spel 21 Troefkaarten of Archetypen, die ook elk een Uitdaging, Inzicht, Gave of Hulpmiddel hebben.

 • Hofkaarten:
 • Koning

  De Koning is de vertegenwoordiger van het denken dat deel uitmaakt van elke ontwikkeling. Hij leeft naar wie hij werkelijk is en kijkt in bepaalde gevallen over de horizon heen. De legendarische Koning Arthur is een mooi voorbeeld.

 • Koningin

  De Koningin is de vertegenwoordiger van het gevoelselement dat deel uitmaakt van elke ontwikkeling. We kunnen dingen mechanisch doen, ‘zoals het hoort’ of er een stukje van onszelf, van onze bezieling inleggen.

 • Ridder

  De Ridder is de uitvoerder. Waar de Page nog student is, heeft de Ridder de baan, de opdracht, de missie. De Ridder zal datgene wat gedaan moet worden naar beste eer en geweten doen en handelen naar wat er mogelijk is zonder te overdrijven of onder te presteren.

 • Page

  De Page is de leerling binnen het leerproces van elk mens. Wanneer je naar de Page kijkt, kijk je naar je eigen ontwikkelingsproces op zielsniveau.

 • —  Alle hofkaarten

  De Hofkaarten (Page, Ridder, Koningin en Koning) van elke kleur hebben geen getal maar een invloedssfeer die werkzaam is in het zielenleven.

  Elk mens draagt alle hofkaarten in zich. Zoals de mensheid zich in loop der evolutie ontwikkelt, nieuwe uitdagingen overwint, inzichten verwerft en uiteindelijk de kans krijgt om de kwaliteit van het menszijn te verbeteren met aanwezige hulpbronnen, zo ‘verbetert’ ook elk individu zich in de loop van een mensenleven. In de loop van ons leven vergaren we inzichten die dieper gaan dan het aanleren van basisvaardigheden. Deze inzichten ontwikkelen zich op zielsniveau en voegen daarmee iets toe aan het ‘gewone’ menszijn.

 • Troefkaarten:
 • Nulkaart

  De nulkaart van het ‘Nan Yar – Wie Ben Ik spel voor persoonlijke ontwikkeling’ is De Verteller, de verpersoonlijking van het Ik of Hogere Zelf, en niet te verwarren met het Ego. In de Tarot wordt de nulkaart De Dwaas genoemd, wat in wezen het onbeschreven blad typeert, onaangedaan door leeftijd, geslacht of culturele achtergrond. De Dwaas is ook een persoon die zich niets van conventies en ongeschreven regels aantrekt.

 • Fysieke werkelijkheid

  De eerste laag van de Troefkaarten (kaarten I – VII) is de fysieke laag of ‘ondervindingsziel’. Deze laag weerspiegelt de fysieke voorwaarden op aarde waarbinnen de mens levenservaring opdoet.

 • Zielsontwikkeling

  De tweede laag van de Troefkaarten (kaarten VIII-XIV) betreft de zielsontwikkeling of gemoedsziel. Deze reflecteert de reis die de ziel maakt gedurende het aardse bestaan.

 • Vergeestelijking

  De derde laag van de Troefkaarten (kaarten XV-XXI) betreft de vergeestelijking. Daar waar wat je bezit of wat men over je zegt ondergeschikt is aan wie je werkelijk bent.

 • —  Alle troefkaarten

  De troefkaarten, of archetypen, zijn genummerd I tot en met XXI en verdeeld over drie lagen van elk 7 kaarten:

  1. de Fysieke Werkelijkheid (kaarten I-VII)
  2. de Zielsontwikkeling (kaarten VIII-XIV)
  3. de Vergeestelijking (kaarten XV-XXI)

  De Verteller is de unieke nulkaart, die als ‘onwetende’ zonder vooringenomen overtuigingen door de overige 21 troefkaarten wandelt en daar eigen ervaring mee opdoet.

 • Nummerkaarten:
 • 0

  Nul is een uniek getal dat geheel zelfstandig bestaat. Het is deelbaar door niets en laat zich ook niet vermeerderen of verminderen. Geen van de andere getallen kan invloed op de nul uitoefenen. De nul blijft altijd zichzelf.

 • 1

  De 1 gaat over alle potentie die een project of levenspad in zich heeft. De 1 is het begin van alles. Elk ander getal vermenigvuldigd met 1 blijft onveranderd. In dat opzicht kan 1 zich naar alle andere getallen voegen en daar deel van uitmaken, zonder zijn eigen identiteit te verliezen. 1 herbergt al het potentieel.

 • 2

  De 2 gaat over de dualiteit, de polariteit van een situatie maar ook samenwerking en verbinding. We leren vaak wat we wel willen door eerst inzicht te krijgen in het tegenovergestelde.

 • 3

  De 3 is het getal van creatie, van lichaam, ziel en geest, waarin alle elementen van het mens-zijn tezamen komen. De 3 staat voor creatie, transformatie, verandering.

 • 4

  De 4 is het getal van balans, ook wel ‘comfort zone’ genoemd, datgene waar men zich prettig bij voelt. Er is echter meer om te onderzoeken. Daarvoor ga je ‘out of the box’ naar 5. De 4 is Balans, besluitvaardig, actief, conformerend.

 • 5

  De 5 is het getal van de kwintessens. De waarheid ligt veelal in het midden en om te leren wat je werkelijk wilt en kunt, ga je met de 5 naar de kern van de zaak. Het kan bij de 5 nog altijd twee kanten uit.

 • 6

  De 6 is het getal van communicatie, met je omgeving maar vooral ook met jezelf. Niet alleen verbaal maar in alles wat met het woord relatie te maken heeft, in woord en gebaar, intuïtief en in de geest, zowel met de ander als met het Ik. Wanneer je zelf duidelijk weet ‘wat je waard bent’ verbetert dat ook de relatie met je omgeving.

 • 7

  De 7 is het getal van afronding van datgene wat je als basis nodig hebt. Van hieruit kan je extra’s gaan toevoegen met de 8, 9 en 10. Zeven is het getal dat de voorwaarden om iets te doen compleet maakt. Vanaf hier voegen we ziels- en geestelijke elementen componenten toe aan het fysieke geheel.

 • 8

  De 8 vertegenwoordigt de eerste inzichten die je vindt achter de sluier van de illusie. Bij het getal acht begint de toegevoegde waarde. We bouwen voort op wat al is en geven daar onze eigen invulling aan.

 • 9

  De 9 voegt je eigen talenten toe aan dat wat er al is. De 9 staat voor de vergeestelijking van het project waaraan men werkt of het levenspad dat men bewandelt.

 • 10

  De 10 vertegenwoordigt de ultieme manifestatie van iets. De 10 staat voor Zelfverwerkelijking, maar ook zelfkritiek, afhankelijk van de wijze van interpretatie die men verkiest.

 • 11

  Twee enen in zichzelf, barstensvol potentieel, zowel in kwetsbaarheid als in kracht. Tezamen vormen zij twee, het getal van de polariteit, waar het tonen van kwetsbaarheid enerzijds zorgt voor de kracht en de kracht anderzijds zorgt dat de kwetsbaarheid er mag zijn.

 • 12

  Twaalf, opgeteld tot het getal drie, staat voor creativiteit. Als afzonderlijke getallen staat de één voor het potentieel en twee voor de dualiteit. In dit geval: om te groeien gaat men eerst diep.

 • 13

  Het getal dertien als zodanig duikt veel op in de esoterische geschiedenis. Afzonderlijk is de één het getal van potentie en de drie het getal van creatie. Opgeteld vormt dertien het getal vier, wat staat voor evenwicht, met de aantekening dat er nog meer op volgt. Het is een natuurkundige wet dat elke vorm van verandering altijd wordt gecompenseerd door tegenwicht.

 • 14

  De één in veertien staat voor het potentieel. Door slechts te gebruiken wat je nodig hebt en verspilling te vermijden boek je enorme winst. De vier staat in dit geval voor de balans tussen behoefte en invulling.

 • 15

  Als één en vijf omvat het getal vijftien het potentieel en de kwintessens van elke situatie. Opgeteld ontstaat het getal zes, dat het vermogen tot communiceren verbeeldt.

 • 16

  De één en de zes staan respectievelijk voor potentieel en communicatie. Tezamen, als de zeven, zijn zij het getal van alle voorwaarden die nodig zijn, in dit geval om te vergeestelijken.

 • 17

  De één en de zeven staan voor potentieel en het aanwezig zijn van alle voorwaarden. Tezamen vormen zij acht en voegen daarmee iets eigens toe aan wat er in aanleg al is.

 • 18

  Afzonderlijk staan de één in relatie tot De Maan voor al het menselijk potentieel en de acht voor het achtvoudige pad, de ontdekkingsreis van het Ik. Opgeteld staat de negen symbool voor de weg naar vergeestelijking.

 • 19

  De één is het absolute potentieel van alles. De negen is de vergeestelijking. Tezamen vormen ze de tien, de ultieme manifestatie.

 • 20

  Met alleen de twee als krachthoudend getal blijft in de twintig de dualiteit bestaan en zijn we met de nul weer terug bij de verteller, die alleen zelf verantwoordelijkheid kan nemen voor wat zich op het levenspad afspeelt. Tegelijkertijd is wat de verteller voor zichzelf beslist van absoluut belang voor het grotere geheel.

 • 21

  De twee in het getal éénentwintig is het getal van de dualiteit, van Yin en Yang, Goed en Kwaad, Licht en Donker. Hiermee bereikt men de 1, het potentieel van alles. Tezamen vormt 21 de 3, het getal van de creatie.

 • —  Alle nummerkaarten

  Elk getal heeft een eigen energie, en daarmee een eigen betekenis en rol bij het interpreten van de kaart in combinatie met de kleur of het archetype.

0. De Verteller

Bekijk kaart en betekenis

0. De Verteller

De Dwaas

I. De Illusionist

Bekijk kaart en betekenis

I. De Illusionist

Illusie

II. De Pausin

Bekijk kaart en betekenis

II. De Pausin

Wijsheid

III. De Keizerin

Bekijk kaart en betekenis

III. De Keizerin

Yin

IV. De Keizer

Bekijk kaart en betekenis

IV. De Keizer

Yang

V. De Paus

Bekijk kaart en betekenis

V. De Paus

Spiritualiteit

VI. De Geliefden

Bekijk kaart en betekenis

VI. De Geliefden

Relaties

VII. De Zegewagen

Bekijk kaart en betekenis

VII. De Zegewagen

Het nu

VIII. Rechtvaardigheid

Bekijk kaart en betekenis

VIII. Rechtvaardigheid

Waarheid

IX. De Kluizenaar

Bekijk kaart en betekenis

IX. De Kluizenaar

Meditatie

X. Het Rad van Fortuin

Bekijk kaart en betekenis

X. Het Rad van Fortuin

Vrijheid van keus

XI. Kracht

Bekijk kaart en betekenis

XI. Kracht

Kracht

XII. De Gehangene

Bekijk kaart en betekenis

XII. De Gehangene

Beproeving

XIII. De Dood

Bekijk kaart en betekenis

XIII. De Dood

Transformatie

XIV. Gematigdheid

Bekijk kaart en betekenis

XIV. Gematigdheid

Engel

XV. De Tegenkracht

Bekijk kaart en betekenis

XV. De Tegenkracht

Draken

XVI. De Toren

Bekijk kaart en betekenis

XVI. De Toren

Onthechting

XVII. De Ster

Bekijk kaart en betekenis

XVII. De Ster

Stralen

XVIII. De Maan

Bekijk kaart en betekenis

XVIII. De Maan

Dromen

XIX. De Zon

Bekijk kaart en betekenis

XIX. De Zon

Het goddelijke

XX. Het Oordeel

Bekijk kaart en betekenis

XX. Het Oordeel

Hemels

XXI. De Wereld

Bekijk kaart en betekenis

XXI. De Wereld

Het Al

1 van Uitdagingen

Bekijk kaart en betekenis

1 van Uitdagingen

Potentieel

2 van Uitdagingen

Bekijk kaart en betekenis

2 van Uitdagingen

Dilemma

3 van Uitdagingen

Bekijk kaart en betekenis

3 van Uitdagingen

Karma

4 van Uitdagingen

Bekijk kaart en betekenis

4 van Uitdagingen

Patronen

5 van Uitdagingen

Bekijk kaart en betekenis

5 van Uitdagingen

Verandering

6 van Uitdagingen

Bekijk kaart en betekenis

6 van Uitdagingen

Kwetsbaarheid

7 van Uitdagingen

Bekijk kaart en betekenis

7 van Uitdagingen

Werkelijkheid

8 van Uitdagingen

Bekijk kaart en betekenis

8 van Uitdagingen

Culturele conditionering

9 van Uitdagingen

Bekijk kaart en betekenis

9 van Uitdagingen

Vertrouwen

10 van Uitdagingen

Bekijk kaart en betekenis

10 van Uitdagingen

Bevrijding

Page van Uitdagingen

Bekijk kaart en betekenis

Page van Uitdagingen

Zoeken van de ziel

Ridder van Uitdagingen

Bekijk kaart en betekenis

Ridder van Uitdagingen

Groei

Konining van Uitdagingen

Bekijk kaart en betekenis

Konining van Uitdagingen

Het goede voorbeeld

Koning van Uitdagingen

Bekijk kaart en betekenis

Koning van Uitdagingen

Respect

1 van Inzichten

Bekijk kaart en betekenis

1 van Inzichten

Illusie

2 van Inzichten

Bekijk kaart en betekenis

2 van Inzichten

Tegenstellingen

3 van Inzichten

Bekijk kaart en betekenis

3 van Inzichten

Wat je zegt wordt je zelf

4 van Inzichten

Bekijk kaart en betekenis

4 van Inzichten

Balans

5 van Inzichten

Bekijk kaart en betekenis

5 van Inzichten

De kracht van keuze

6 van Inzichten

Bekijk kaart en betekenis

6 van Inzichten

Relaties

7 van Inzichten

Bekijk kaart en betekenis

7 van Inzichten

Intuïtie

8 van Inzichten

Bekijk kaart en betekenis

8 van Inzichten

Persoonlijke ontwikkeling

9 van Inzichten

Bekijk kaart en betekenis

9 van Inzichten

Inspiratie

10 van Inzichten

Bekijk kaart en betekenis

10 van Inzichten

Onafhankelijkheid

Page van Inzichten

Bekijk kaart en betekenis

Page van Inzichten

De leercurve

Ridder van Inzichten

Bekijk kaart en betekenis

Ridder van Inzichten

Rechtvaardiging

Koningin van Inzichten

Bekijk kaart en betekenis

Koningin van Inzichten

Wie ben ik?

Koning van Inzichten

Bekijk kaart en betekenis

Koning van Inzichten

Aanwezigheid

1 van Gaven

Bekijk kaart en betekenis

1 van Gaven

Belofte

2 van Gaven

Bekijk kaart en betekenis

2 van Gaven

De emotionele bungee-jump

3 van Gaven

Bekijk kaart en betekenis

3 van Gaven

Humor

4 van Gaven

Bekijk kaart en betekenis

4 van Gaven

Verveling

5 van Gaven

Bekijk kaart en betekenis

5 van Gaven

Beproevingen

6 van Gaven

Bekijk kaart en betekenis

6 van Gaven

Het liefdesdeeltje

7 van Gaven

Bekijk kaart en betekenis

7 van Gaven

Synchroniciteit

8 van Gaven

Bekijk kaart en betekenis

8 van Gaven

Verbeeldingskracht

9 van Gaven

Bekijk kaart en betekenis

9 van Gaven

Wonderen

10 van Gaven

Bekijk kaart en betekenis

10 van Gaven

Vergeving

Page van Gaven

Bekijk kaart en betekenis

Page van Gaven

Lessen uit het hart

Ridder van Gaven

Bekijk kaart en betekenis

Ridder van Gaven

Keuzevrijheid

Koningin van Gaven

Bekijk kaart en betekenis

Koningin van Gaven

Onvoorwaardelijke liefde

Koning van Gaven

Bekijk kaart en betekenis

Koning van Gaven

Verbinding

1 van Hulpbronnen

Bekijk kaart en betekenis

1 van Hulpbronnen

Het lichaam

2 van Hulpbronnen

Bekijk kaart en betekenis

2 van Hulpbronnen

Spiegelen

3 van Hulpbronnen

Bekijk kaart en betekenis

3 van Hulpbronnen

Dromen

4 van Hulpbronnen

Bekijk kaart en betekenis

4 van Hulpbronnen

Observeren

5 van Hulpbronnen

Bekijk kaart en betekenis

5 van Hulpbronnen

Eerlijkheid

6 van Hulpbronnen

Bekijk kaart en betekenis

6 van Hulpbronnen

Dagboek

7 van Hulpbronnen

Bekijk kaart en betekenis

7 van Hulpbronnen

Rituelen

8 van Hulpbronnen

Bekijk kaart en betekenis

8 van Hulpbronnen

Onthullingen

9 van Hulpbronnen

Bekijk kaart en betekenis

9 van Hulpbronnen

Onafhankelijkheid

10 van Hulpbronnen

Bekijk kaart en betekenis

10 van Hulpbronnen

Geduld

Page van Hulpbronnen

Bekijk kaart en betekenis

Page van Hulpbronnen

Lichaamsbeweging

Ridder van Hulpbronnen

Bekijk kaart en betekenis

Ridder van Hulpbronnen

De goede daad

Koningin van Hulpbronnen

Bekijk kaart en betekenis

Koningin van Hulpbronnen

Reizen

Koning van Hulpbronnen

Bekijk kaart en betekenis

Koning van Hulpbronnen

Meditatie