De kaarten helpen je herkennen,
wat je diep van binnen al weet.

De kaarten van de methode Nan Yar -Wie Ben Ik worden weliswaar gelezen met het brein, maar communiceren met het onderbewustzijn. In wezen is dat zo met alles wat we doen in het dagelijks leven.
Wanneer we ons handelen alleen laten leiden door de rechtsstreekse informatie  die we ontvangen, zijn we computers zonder gevoel of persoonlijke impulsen

Het is zelfs zo dat ons onderbewustzijn het overgrote deel uitmaakt van onze uiteindelijke waarneming. Je kan dit vergelijken 8 van Hulpbronnenmet een ijsberg, waarvan wellicht 2/9 deel boven water uit steekt en het overige in de 7/9 onder water, buiten het gezichtsveld en buiten de directe waarneming, maar je kan je er wel degelijk behoorlijk hard aan stoten en dat is bepalend voor hoe je uiteindelijk denkt, hoe je je voelt en hoe je functioneert. .

Het behoeft geen betoog dat we in het Westen heel veel in ons hoofd zitten ofwel heel veel in de 2/9 boven water.
Het lastige daarvan is dat ons gevoel van welbehagen, van geluk, van nieuwsgierigheid, van inspiratie uit het onderbewustzijn komt en niet uit het brein.  In dat opzicht zijn we het Denken als zodanig nog aan het exploreren, werkend aan een ideale situatie waar Denken, Voelen en Willen zich onder één noemer scharen: De mens zelf zoals deze werkelijk is, als som van zijn eigenschappen

In onze huidige materieel georiënteerde maatschappij, heeft het Denken, Voelen en Willen nog de neiging zich te splitsen, waarbij één van de drie zichzelf uitschakelt of wordt overstemd door één of beiden anderen. Het gevoel wordt dan uitgeschakeld of het willen gaat ten koste van het (na)denken en voelen.

 

De rol van het onderbewustzijn in het dagelijks leven.

Zonder het onderbewustzijn zijn we gevoelloze robots. Dat is ook precies de reden waarom de gemechaniseerde systemen van overheidsinstanties en rechtbanken zo kil, gevoelloos en daardoor vaak onrechtvaardig aanvoelen. Ze werken alleen met het verstand, slechts 2/9 van de waarneembare waarheid, terwijl de ware aard, het ware weten van de mens voor 7/9 ergens anders ligt.

Wellicht zijn we ons er niet altijd van bewust, maar het grootste deel van ons leven wordt gevormd en geinitieerd uit wat we niet direct kunnen zien. Het systeem Nan Yar – Wie Ben Ik, dient daarbij als spiegel en haalt  versneld naar boven wat anders eventueel pas in de loop van dagelijkse ervaringen naar boven was gekomen.

Alles wat binnen ons waarnemingsvermogen ligt, het topje van de ijsberg, heeft eigenlijk als functie om iets op te roepen vanuit het onderbewustzijn. We associeren datgene wat we zien, horen, voelen, (zintuigelijke waarneming) met iets wat binnen in ons ook leeft.  En waar het brein limieten kent, lijken de mogelijkheden in het onderbewustzijn net zo oneindig als het universum, en verruimen de ervaringen die we opdiepen vanuit het onderbewustzijn, weer het directe waarnemingsvermogen in het bovenbewustzijn.

In wezen is het een kringloop. Net zo als insecten en vruchten dienen als voedsel voor de vogels, vogels dienen als verspreiders van de zaden die op hun beurt weer ontkiemen en als voedsel dienen,  heeft letterlijk alles wat zich in het keven afspeelt een kringloop en staat op de één of andere manier in verbinding met al het andere wat aanwezig is.
Deze verbondenheid, in al haar verscheidenheid in de 3 lagen: fysieke, mentale en geestelijke werkelijkheid (zie ook module 3: De 3 Realiteiten en hun Poortwachters) wordt weerspiegeld in de laatste en afrondende troefkaart XXI De Wereld, afgebeeld bij deze module.

De Wereld is niet voor niets de laatste allesomvattende kaart.
Op eenzelfde manier zoals alles in de wereld met elkaar verbonden is, zijn ook alle 78 kaarten van de Nan Yar Wie Ben Ik methode onderling met elkaar verbonden. Dankzij de aanwezigheid van de éne kaart, heeft ook een andere kaart bestaansrecht in vele combinaties die op oneindig veel manieren geinterpreteerd kunnen worden.

Daarmee verbeeld de oorspronkelijke Marseille Tarot, en in hun eigen interpretatie de methode Nan Yar- Wie Ben Ik, net zoveel situaties als er in de echte wereld terug te vinden zijn en zijn de beelden als zodanig, net als elke andere vorm van kringloop, verbonden met alle andere bronnen van (esoterische) kennis die de mensheid tot haar beschikking heeft.
Hulpbronnen bij persoonlijke groei, zoals de Tarot, waar de methode Nan Yar Wie Ben Ik op gebaseerd is, ontstaan óók met een reden en zijn óók onderdeel van een kringloop. Het zijn esoterische media die in de wereld terecht komen met als doel om als opstap te dienen naar een volgende fase van evolutie van de mens.

In de afgelopen 5000 jaar, – 3000 voor Christus tot eind 19e eeuw-, het zogenaamde Kaliyuga tijdperk, heeft zich veel afgespeeld in het menselijk verstand, gevoel en spiritueel bewustzijn.
9 van InzichtenGeld werd geintroduceerd als middel tot een doel, maar werd geleidelijk aan steeds meer het doel en bepaalde daarmee meer en meer het gedrag en de doelstellingen van de mens. De mensheid vermaterialiseerde; ging zich richten op uiterlijkheden, een beeld dat in onze huidige maatschappij meer dan ooit van toepassing is.

En waar de mens vóór het Kaliyuga nog van binnenuit een geheel eigen verbinding had met  spiritualiteit, werd dat gedurende het Kaliyuga overgenomen door instituten, kerken en overheden. die van buitenaf gingen regeren over het gedrag van hun volgelingen.

Daardoor werd het vermogen dat de mens vroeger had; het schouwen in het eigen innerlijk weten; overgenomen door culturele wetten en dogma’s vanuit de buitenwereld (niet te verwarren met  kaart XXI: De Wereld want die bestaat uit een binnen- én een buitenwereld) en verhuisde de innerlijke kennis naar geheime bronnen waarvan slechts een enkeling deelgenoot was.

Aan de éne kant werd ‘de gewone mens’ daardoor steeds meer een kuddedier, terwijl de individuele mens aan de ándere kant steeds eenzamer werd omdat de van nature aanwezige verbinding met de binnenwereld en de daarbij behorende zelf-inzichten, buiten het bereik van de massa kwamen te liggen.

2 van UitdagingenDeze  veranderingen zijn echter zeker niet alleen negatief; ze zijn ook onderdeel van het groeiproces, de lessen die de mens ten deel vallen, waaruit een stuk bewustwording ontstaat; gebeurtenissen die de mens in staat stellen de nacht mee te maken zodat men leert het licht te onderscheiden van het donker. (verbeeld in de 2 van Uitdagingen: Dilemma)

Met de komst van de filosofen in de Grieks- Romeinse tijd, wordt een nieuw groeiend bewustzijn geintroduceerd in het denken van de mens. Men wordt zich bewust van een eigen individualiteit, een ik-bewustwording, en gaat weer op zoek naar de relatie tussen de mens en het leven, de binnenwereld en de buitenwereld.
Dit in tegenstelling tot eerdere volkeren die hun leven door bijvoorbeeld de Farao’s lieten leiden en hun leiders als hun goden zagen.

In de geschiedschrijving van Homerus daarentegen zien we voor het eerst levensverhalen over het individu, biografieën, karakterschetsen. Het is een Grieks dagboek, waarin iemand voor het eerst in de geschreven geschiedenis naar zichzelf als ‘Ik’ refereert.
Deze historische fase in de mensheids ontwikkeling is op individuele schaal in een mensenleven te vergelijken met het moment waarop een kind rond het tweede, derde levensjaar, zichzelf voor het eerst als individu onderscheidt en vanaf dat moment aan het creëren van een eigen levensverhaal begint.

De esoterische bronnen, waaruit ook de Tarot afkomstig is, en vanwaaruit de mens kennis krijgt aangereikt om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen, werden ook in de Grieks-Romeinse periode nog verborgen gehouden en waren alleen toegankelijk voor zogenaamde ingewijden, priesters, orakel dienaren en mystici, die op straffe van de dood niets van hun kennis openbaar mochten maken.
Het ontwakende ik-bewustzijn bij ‘de gewone mens’ was nog steeds dat van een twee-jarige peuter.

In de Middeleeuwen was het ‘de kerk’ die het ik-bewustzijn van de mens bestuurde en met name beteugelde. De kerk was en is zich van de esoterisch aanwezige kennis bewust en heeft er altijd alles aan gedaan deze bronnen weg te houden bij hun volgelingen. Het laatste wat religieuze instituten zeker in de middeleeuwen nastreefden, was een zelfstandig functionerende V. De Pauskerkganger met een eigen mening. (zie ook module 1: Aarde, Adem, Aanwezigheid).
Een eigen verbinding met spiritualiteit was verboden.

In de  7 voorwaarden voor het leven op aarde, (zie ook module 3: De 3 Realiteiten en hun Poortwachters), wordt het eigen innerlijk spirituele leven in de Tarot daarom ook verhuld getoond als ‘De Paus’ kaart, nummer V, wat in wezen het getal is van de mens en de quintesense (de kern). (zie ook module 5: De Mens en Het Getal.)
Pas als voorloper op de periode van Verlichting die zou volgen op de Middeleeuwen kwam de Tarot ‘ter wereld’ . Zoals met veel esoterische wijsheid had het even tijd nodig om herkend te worden als hulpbron om de eigen binnenwereld mee te verkennen. In eerste instantie werd de Tarot alleen gebruikt als gewoon kaartspel.
Pas later werd het ingezet als middel om de toekomst mee te voorspellen, maar ook hier werden die interpretaties veelal niet door de vraagsteller zelf gedaan maar door een (helderziende) derde.

Tot op de dag van vandaag wordt de Tarot , in een grote verscheidenheid van uitvoeringen , veelal nog door derden gebruikt die voor een ander de dialoog interpreteren die tussen kaarten en vragensteller ontstaat.
De opbouw en structuur van het spel met haar archetypen, numerologie en ‘kleur’ karakteristieken (zie ook modules 4: ‘De 4 Kleuren: Uitdagingen, Inzichten, Gaven en Hulpbronnen’ en 5: ‘Het Getal en De Mens’) maken het spel echter bij uitstek geschikt om, in dialoog met jezelf bij jezelf te blijven en het gesprek aan te gaan met je binnenwereld om eigen inzichten te distilleren en die te laten dienen als raamwerk voor persoonlijke groei, met de nul kaart, De Verteller van de Nan Yar -Wie ben Ik methode, als gids van het eigen leven.

In het dagelijks leven kan je dit zelf-gebruik toepassen, door zo nu en dan 1 kaart te trekken en die te verklaren vanuit je eigen vermogen tot associatief denken (een Gave die elk mens van nature heeft meegekregen, zorgvuldig opgeslagen in je onderbewustzijn) gecombineerd met wat je weet over de betekenis van de Getallen, Kleuren en Archetypen, zoals bijvoorbeeld uiteengezet op de energycounseling website; het boekje bij het spel en in de 7 modules van deze cursus.

Uitgebreidere leggingen, zoals bijvoorbeeld het leggen van 3 kaarten, verleden – heden -toekomst of een keltisch kruis (10 kaarten) waarin een huidige situatie met haar mogelijke uitkomsten (door jezelf te interpreteren) wordt gespiegeld , worden verder uitgelegd in de Nan Yar Wie Ben Ik groepstrainingen en individuele sessies en in het Life Make Over Reisboek.

En aangezien ‘wandelen’ en ‘denken’ uitdezelfde bron komen, worden in de groepstraining, zowel als individueel en in het Life Make Over Reisboek ook oefeningen getoond uit ‘Lichaamstaal van Levenskracht’ die ondersteuning geven aan persoonlijke groei.

De pagina ‘Nan Yar alle kaarten’ is één van de plaatsen op de energy counseling website waar je kaarten on line kan trekken en informatie krijgt over de betekenis en achtergronden van alle 78 kaarten.
Wanneer je op dezelfde pagina naar beneden scrolled, vindt je een kleine winkel waar je de Nan Yar kaarten kunt bestellen, mét begeleidend boekje of als pakje kaarten en boekje afzonderlijk of het begeleidend boekje dat bij de kaarten hoort kan downloaden.

 

VIII. RechtvaardigheidJe bent van harte uitgenodigd eventuele vragen of reakties op de modules van deze cursus op te sturen via het ‘reageer’ formulier  onder aan deze pagina. Je reaktie wordt gelezen en in de commentaren onder de module gedeeld.

Hou je het liever 1-op-1, stuur dan een berichtje via het contactformulier of mail naar: info@energycounseling.nl

Ik hou regelmatig voordrachten over de inhoud van deze cursus op een door mij gekozen locatie of op verzoek bij bedrijven en georganiseerde activiteiten.

30-08-2015,

Ingrid Schippers